Adatvédelmi nyilatkozat

infografika.ofi.hu

1. Preambulum


A szolgáltatás célja az oktatás és oktatáskutatás területén különféle adat intenzív eredményekkel záruló felmérések, kutatások produktumainak célközönséghez való eljutásának segítése mellett a kapott információk feldolgozásának hatékonyságnövelése a vizualitás erejével, valamint az infografika eszközrendszerét felkínálva katalizálni az oktatási rendszer szereplői közötti tudástranszfert. Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei


Szolgáltató adatai
Név: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Székhely: 1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Kapcsolattartó neve: Infografika Admin
Elektronikus levélcím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


3. Az adatkezelés meghatározása és jogalapja


3.1. Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó azonosító adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
3.2. Az adatkezelésre a honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2
001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szerint kerül sor. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval, valamint a tartalmak, adatok feltöltésével adják meg.

4. A kezelt adatok köre


4.1. Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az egyes tartalmak megtekintésének egyes statisztikai adatait (pl. megtekintés időtartama). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.
4.2. Regisztrált felhasználók esetében Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:
felhasználó név és jelszó
e-mail cím
családi név és utónév
4.3. A feltöltött tartalmakhoz kapcsolódóan Szolgáltató az ennek kapcsán a felhasználó által megadott adatokat, valamint a használatra vonatkozó adatokat kezeli.

5. Az adatkezelés célja


5.1. A személyes adatok kezelésének célja:
a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;
a Honlapon való közzétételhez kapcsolódó felhasználási és egyéb feltételek rögzítése;
a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a Honlap szolgáltatásainak továbbfejlesztése;
illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.
5.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.
5.3. Szolgáltató a cookie használatával gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.
5.4. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat ? a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában ? üzletszerzési célra nem használja fel.

6. Az adatkezelés időtartama


6.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.
6.2. Az adatok törlésére ? a felhasználó kérelmére vagy Szolgáltató által ? a Felhasználási Feltételekben rögzített esetekben és feltételekkel van mód.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás


7.1. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás nyújtása körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe.
7.3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.

8. Adatbiztonság


8.1. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
8.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, dedikált szerveren tárolja.

9. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei


9.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá a Felhasználási Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.
9.2. Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.
9.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.
9.4. Az érintett a jogait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.
9.5. A felhasználó az adatvédelmi jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Szolgáltató fent megadott elérhetőségein gyakorolhatja jogait, valamint jogsértés esetén bírósághoz fordulhat, illetve az adatvédelmi biztoshoz fordulhat (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).

10. Elektronikus levélcímek felhasználása


10.1. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszabályszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tömeges (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére.
10.2. Az email-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a Szolgáltatás működtetését szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.
10.3. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve a Felhasználási Feltételek vagy jelen nyilatkozat változása esetén a változásokra vonatkozó információt Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.

11. Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása


11.1. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az felhasználóval szemben.
11.2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2011. december 7.